Skip to main content

Konec chudoby

Kvalitní vzdělání

Zdraví a kvalitní život

Rovnost mužů a žen

Přístup k pitné vodě

Partnerství

Konec chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
Wontanara a otázka chudoby

Chudoba. Jde o velmi složitý a provázaný fenomén dnešní doby, proto Wontanara přistupuje k otázce chudoby komplexně. Upozorňujeme na důsledky ekonomického násilného systému a přímou spojitost s chudobou v rozvojových zemích. Za hlavní klíč, jak ze začarovaného kruhu vystoupit, považujeme vzdělaný národ. Pracujeme především na vzdělávání mladých lidí, na zvyšování jejich soběstačnosti, získávání sociálních dovedností a to vše s přihlédnutím k jejich individualitě. Prakticky orientovaní studenti mají možnost vyučit se řemeslům a následně si založit vlastní živnost. Co se přesných čísel týče, přes 1000 dětí bylo od zahájení našeho působení zapojeno do programu adopce na dálku a dalších více než 3000 dětí bylo vzděláno v námi vybudovaných školách. Tím vším Wontanara směřuje k bodu, kdy si jsou mladí lidé schopni převzít odpovědnost za sebe a svůj život. Obecně lze říci, že tímto Wontanara usiluje o naplnění cíle udržitelného rozvoje „Konec chudoby“.

 

 


Definice cíle

• Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě.

• Zajistit, aby byl každý člověk chráněn například před nezaměstnaností a měl přístup k sociálním službám, jako je lékařská péče apod. Říká se tomu sociální ochrana a měla by být určena především na podporu těch nejchudších a nejohroženějších lidí.

• Zajistit potřebné finanční a jiné zdroje pro sociální politiku, která pomůže i méně majetným lidem najít práci, vlastnit půdu nebo používat technologie a umožní jim zakládat malé firmy, aby vlastními silami mohli dosáhnout lepšího ekonomického zabezpečení.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku