Skip to main content

Konec chudoby

Kvalitní vzdělání

Zdraví a kvalitní život

Rovnost mužů a žen

Přístup k pitné vodě

Partnerství

Rovnost mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
WONTANARA A OTÁZKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

Wontanara se podílí na rovnosti mužů a žen v oblasti prevence předčasných a nucených sňatků. Prevence se týká také případů těhotenství v raném věku nebo závažného tématu ženské obřízky. Genderově vyvážené skupiny chlapců a dívek máme zastoupeny v našem programu adopce na dálku. Z výzkumů vyplývá, že podobný počet mužů a žen zastoupený v nejrůznějších odvětvích prospívá nejen ženám samotným, ale především společnosti, jako celku. Wontanara těmito aktivitami podporuje naplnění cíle udržitelného rozvoje s názvem „Rovnost mužů a žen“.


Definice cíle

• Skoncovat se všemi formami násilí na ženách.

• Odstranit všechny praktiky a tradice, které mohou vést k poškození fyzického a duševního zdraví žen a dívek.

• Zajistit ženám uznání i ocenění za práci v domácnosti.

• Umožnit všem ženám a dívkám zapojení do všech oblastí politického, ekonomického a veřejného života.

• Prosazovat politiky a zákony zajišťující rovnost pohlaví.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku