Skip to main content

Konec chudoby

Kvalitní vzdělání

Zdraví a kvalitní život

Rovnost mužů a žen

Přístup k pitné vodě

Partnerství

Cíle udržitelného rozvoje

Svět, který chceme, budoucnost pro všechny

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDG´s) představují program rozvoje na období let 2015 – 2030 a navazují na Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), platných od roku 2000 - 2015. Dohodly se na něm státy OSN a s jejich pomocí bychom měli společně pokračovat v udržitelnosti života na Zemi. Představují společný plán, jak zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Na přípravě těchto cílů nepracovaly jen jednotlivé státy OSN, ale také lidé z občanských iniciativ, podnikatelského sektoru a mnoho odborníků ze všech kontinentů. Cíle tvoří celek a řada z nich se týká největších světových problémů. Pokud najdeme řešení, svět se stane lepším a bezpečnějším místem k životu pro všechny své obyvatele. Zlepšení životních podmínek je naším společným zájmem. Nepřízeň osudu totiž může dopadnout na každého z nás.

Abychom tyto cíle naplnili, musí svým dílem přispět nejen jednotlivé vlády států OSN, ale prakticky my všichni. Je důležité, aby lidé z celého světa o těchto cílech věděli, porozuměli jim a zapojili se do jejich naplňování.

Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí v současnosti tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací.

Více o Cílech udržitelného rozvoje: Informační centrum OSN
Zdroj: publikace Informačního centra OSN v Praze, Svět, který chceme, budoucnost pro všechny. ISBN 978-80-86348-36-0

Hlavním smyslem Cílů udržitelného rozvoje je, aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti a mohli plně rozvinout svůj potenciál. Každého z nás tyto cíle zavazují, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i ekosystémy a podporují opatření v oblasti klimatických změn, na nichž závisí životy nás všech. Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování, než bude příliš pozdě. Tyto cíle jsou výsledkem dohody států, která je pro svět významným krokem k jejich dosažení. Nyní musíme kurz udržet a nepolevit.

Pan Ki-mun – generální tajemník OSN (2007-2016)

Wontanara a naplňování Cílů udržitelného rozvoje skrze projekt Adopce afrických dětí na dálku v celkovém kontextu

Wontanara se na rozvoji podílí v šesti oblastech: konec chudoby, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace a partnerství ke splnění cílů.

Chceme-li efektivně přispívat k plnění cílů, je nutné na rozvojová témata pohlížet na komplex vzájemně se ovlivňujících dějů. Cíle se vzájemně prolínají a navazují na sebe. Také Wontanara se v rámci působení v Guineji snaží k rozvoji přistupovat komplexně a jednotlivé aktivity dávat do souvislostí.

Snažíme se o zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích - příčinách, důsledcích i možnostech řešení se speciální pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost.

Upozorňujeme na důsledky ekonomického násilného systému a přímou spojitost s chudobou rozvojových zemí.

Přispíváme ke zlepšení životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči pro obyvatele Guiney formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci i podporou projektů dalších organizací a místních komunit v těchto zemích.

A jaký bude Tvůj příběh?

Adoptuj na dálku